Menu

Preambula

JCDecaux veľmi dbá na ochranu súkromia a osobných údajov. Tieto hodnoty sú súčasťou sociálnych záväzkov spoločnosti JCDecaux v kontexte jej politiky trvalo udržateľného rozvoja.

Každá právnická osoba skupiny JCDecaux v rámci Európskej únie, ktorá zhromažďuje alebo používa vaše osobné údaje na účely vlastného podnikania, vystupuje ako prevádzkovateľ (ďalej len „JCDecaux“ alebo „my“, atď.), ktorý implementuje primerané opatrenia na zaistenie ochrany, dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov akejkoľvek dotknutej osoby, od ktorej sú tieto údaje zhromažďované, v súlade s právnymi požiadavkami a to najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“) ) a vnútroštátnymi zákonmi platnými v Európskej únii, vrátane zákona č. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z.z.“ ).

Účelom týchto zásad ochrany súkromia a osobných údajov (ďalej len „zásady ochrany údajov“) je informovať vás o záväzkoch prijatých spoločnosťou JCDecaux na zaistenie rešpektovania a ochrany vašich osobných údajov.

Rozsah

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky spracovania osobných údajov, ktoré vykonáva spoločnosť JCDecaux, vystupujúca ako prevádzkovateľ, v rámci Európskej únie, vo vzťahu k externým osobám (ďalej len „vy“), vrátane, ale nielen, klientov, potenciálnych zákazníkov, partnerov, uchádzačov o zamestnanie , užívateľov našich produktov a služieb, dodávateľov, poskytovateľov služieb a používateľov internetu.

Definície

„Prevádzkovateľ“: právnická osoba, ktorá určuje účely takéhoto spracovania a implementované prostriedky a ktorá spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

„Osobné údaje“: akékoľvek informácie, ktoré je možné použiť na priamu alebo nepriamu identifikáciu fyzickej osoby.

„Spracovanie“: operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ako je napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, používanie, prenos, obmedzenie, vymazanie alebo zverejnenie.

„Sprostredkovateľ“: právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Zhromaždené údaje

JCDecaux zhromažďuje a spracúva iba osobné údaje, ktoré sú relevantné, primerané, nie neprimerané a nevyhnutné vo vzťahu k  vopred určeným účelom. JCDecaux prijíma všetky užitočné opatrenia, aby zaistil, že vaše údaje sú presné, úplné a v prípade potreby aktualizované.

JCDecaux  dbá na to, aby bol vždy získaný súhlas dotknutých osôb vždy, keď je súhlas potrebný, a že tieto  bude informovať o spracovaní ich osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, spracovávame najmä v nasledujúcich kontextoch:

 • Keď využívate naše služby;
 • Pri prehliadaní našich webových stránok;
 • Keď nám poskytnete produkty alebo služby;
 • Keď sa zúčastňujete akcií alebo aktivít pre vzťahy s verejnosťou organizovaných JCDecaux;
 • Keď súhlasíte s prijímaním našich spravodajcov a iných komerčných informácií od nás;
 • Keď sa chcete uchádzať o pracovnú ponuku v JCDecaux;
 • Keď sa na nás chcete obrátite, položíte nám otázku alebo podáte sťažnosť.

 

V týchto kontextoch môže JCDecaux zhromažďovať a spracovávať nasledujúce osobné údaje:

 • Vaša totožnosť: priezvisko, meno, preferovaná forma oslovenia (pán/pani/pani), dátum narodenia, fotokópia vášho občianskeho preukazu, kedykoľvek je to potrebné, a vaša funkcia;
 • Vaše kontaktné údaje: poštová adresa, e -mail, telefónne číslo;
 • Vaše identifikátory (v prípade, že si vytvoríte účet na základe predplatného služby): číslo účastníka, tajný kód;
 • Vaše transakcie a informácie o platbe: podrobnosti o transakcii, bankový šek, informácie o bankovom účte;
 • Informácie o vašej žiadosti o zamestnanie: životopis, motivačný list, poznámky z pohovoru;
 • Vaše technické informácie a informácie o prehliadaní našich webových stránok (informácie o súboroch cookie nájdete nižšie v časti označenej ako Cookies);
 • Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám priamo a dobrovoľne poskytnete v priebehu používania našich webových stránok, služieb a akýchkoľvek zmlúv, ktoré s nami môžete uzavrieť.

 

Povinný charakter akýchkoľvek informácií, ktoré musíte vyplniť, je v čase zhromažďovania týchto informácií spravidla označená hviezdičkou v zodpovedajúcich formulároch. Akékoľvek neúplné vyplnenie týchto informácií alebo akákoľvek odpoveď, ktorú spoločnosť JCDecaux považuje za abnormálnu, môže mať za následok, že spoločnosť JCDecaux odmietne spracovať vašu požiadavku.

JCDecaux vás môže požiadať, aby ste poskytli určité osobné údaje na účely priameho marketingu/ komunikácie. Môžete si vybrať, či nám tieto údaje poskytnete. Začiarknutím políčka súhlasu môžete udeliť svoj bezplatný a výslovný súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním svojich osobných údajov. Takto udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomne na e-mailovej adrese: ispa@jcdecaux.com, alebo priamo kliknutím na políčko „odhlásiť sa z odberu„ alebo „unsubscribe“ v zaslanom e-maili.

Súhlasíte s tým, že osobné údaje, ktoré o sebe poskytnete spoločnosti JCDecaux, budú aktuálne, presné, úplné a jednoznačné.

Účely zberu

JCDecaux vykonáva zákonné a spravodlivé zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov.

Spracovanie implementované spoločnosťou JCDecaux sleduje stanovené, explicitné a legitímne účely.

Vaše údaje môžu byť spracúvané najmä na nasledujúce účely:

 • Aby sme vám umožnili prihlásiť sa na odber našich služieb/pristupovať k nim (správa vašej žiadosti o predplatné a účtu);

V tejto súvislosti je právnym dôvodom spracúvania plnenie zmluvy medzi vami a JCDecaux.

 • Na správu predplatného a využívania našich služieb;

V tejto súvislosti je právnym základom spracúvania plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou JCDecaux.

 • Na spracovanie vašich transakcií a vašich platieb;

V tejto súvislosti je právnym základom spracúvania buď plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou JCDecaux, pokiaľ ide o správu vašich transakcií a platieb, alebo aj o súlad s právnymi požiadavkami, ak spoločnosť JCDecaux implementuje opatrenia proti podvodom.

 • Spravovať zmluvný vzťah s našimi klientmi, poskytovateľmi služieb a partnermi (správa zmluvy, objednávok, dodávok, faktúr, vzťahov s verejnosťou atď.);

V tejto súvislosti je právnym základom spracúvania plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou JCDecaux.

 • Zasielať vám obchodné informácie o nás;

V tejto súvislosti, ak ste existujúcim zákazníkom spoločnosti JCDecaux alebo jej obchodným partnerom, je spracovanie založené na oprávnenom záujme spoločnosti JCDecaux, konkrétnejšie na našom finančnom záujme na tom, aby sme vám poskytovali personalizované ponuky, lepšie pochopili vaše potreby a ponúkali vám prispôsobené služby. Inak spracúvame Vaše údaje na tento účel len na základe Vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

 • Analyzovať vaše prehliadanie našich webových stránok a zlepšiť používanie našich webových stránok (pozri nižšie časť označenú ako Cookies);

V tejto súvislosti je právnym základom spracúvania oprávnený záujem spoločnosti JCDecaux, konkrétnejšie náš finančný záujem na neustálom zlepšovaní našich webových stránok a našich služieb a na porozumení vašim potrebám, aby sme dokázali splniť vaše očakávania.

 • Na riešenie akýchkoľvek otázok alebo žiadostí a riešenie prípadných sťažností;

V tejto súvislosti je právnym dôvodom spracúvania buď plnenie zmluvy, ak sa žiadosť alebo sťažnosť týka zmluvného vzťahu medzi vami a spoločnosťou JCDecaux, alebo inak oprávnený záujem spoločnosti JCDecaux, konkrétnejšie náš finančný záujem na jasnej komunikácii s vami a v porozumení vašim potrebám a očakávaniam.

 • Na vybavenie vašej žiadosti o zamestnanie podanej online na jednom z našich webových serverov.

V tejto súvislosti je právnym základom spracúvania plnenie zmluvy, resp. plnenie práv a povinností v rámci predzmluvných vzťahov v súlade so Zákonníkom práce a súvisiacimi predpismi ( naša reakcia  na vaše žiadosti o zamestnanie a snaha nájsť vhodné profily pre pozície dostupné v rámci JCDecaux).

Príjemcovia údajov

JCDecaux sprístupňuje vaše osobné údaje iba určeným autorizovaným príjemcom v súlade s platnými pravidlami.

Spoločnosť JCDecaux môže poskytovať prístup k vašim osobným údajom spoločnostiam z jej skupiny, miestnym vládnym orgánom alebo organizáciám, svojim partnerom a prípadným tretím stranám, ktoré pôsobia ako sprostredkovatelia, na účely poskytovania služieb v súvislosti so službami spoločnosti JCDecaux a IT aplikáciami (ako sú hostiteľské, úložné, analytické, spracovanie údajov, správa databázy alebo služby údržby IT). Títo poskytovatelia tretích strán budú konať iba na základe pokynov JCDecaux a budú mať prístup k vašim osobným údajom iba preto, aby dosiahli ciele, ktoré sa sledujú pri zbere týchto údajov, a budú sa na nich vzťahovať rovnaké povinnosti v oblasti bezpečnosti a dôvernosti ako na JCDecaux.

Spoločnosť JCDecaux  bude získavať váš predchádzajúci súhlasu, a to najmä prostredníctvom mechanizmu súhlasu (začiarkavacie políčko), pred zverejnením vašich údajov partnerom na účely priameho marketingu.

Okrem toho môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté tretím osobám z týchto dôvodov:

 • V kontexte zlúčenia alebo akvizície celého alebo časti podniku JCDecaux treťou stranou, čo týmto akceptujete;
 • V reakcii na súdne alebo správne konania akéhokoľvek druhu alebo na donucovacie opatrenia požadované príslušnými orgánmi;
 • V záujme dodržiavania zákonných povinností, ochrany práv a/alebo bezpečnosti jednotlivca, ochrany práv a majetku JCDecaux vrátane potreby zaistiť rešpektovanie týchto zásad ochrany údajov a predchádzať akýmkoľvek technickým, bezpečnostným alebo podvodným problémom.

Uchovávanie údajov

JCDecaux bude uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako je potrebné na dosiahnutie účelov, na ktoré sú zhromažďované a spracovávané. JCDecaux však môže uchovávať vaše osobné údaje dlhší čas, kedykoľvek je to pre nás zákonnou povinnosťou alebo pri zohľadnení príslušných právnych noriem upravujúcich  premlčaciu dobu na uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Pri definovaní vhodného obdobia uchovávania údajov sa JCDecaux spolieha najmä na tieto kritériá:

 • Údaje o vašom predplatnom, platbách a využívaní našich služieb sú uchovávané po celú dobu vášho predplatného / zmluvného vzťahu, potom v súlade s platnými právnymi normami upravujúcimi premlčacie doby;
 • Údaje o riadení obchodného vzťahu s našimi poskytovateľmi služieb a partnermi sú uchovávané po celú dobu zmluvného vzťahu, potom v súlade s platnými právnymi normami upravujúcimi premlčacie doby;
 • Keď súhlasíte so zasielaním marketingových oznámení, JCDecaux bude uchovávať vaše osobné údaje, kým nenaznačíte, že si už neželáte dostávať takéto oznámenia, alebo inak, po dobu 5 rokov;
 • Keď sú vaše údaje zhromažďované v kontexte s požiadavkou v prípade žiadostí/dotazov týkajúcich sa služieb a aplikácií IT, JCDecaux uchová vaše údaje po dobu potrebnú na spracovanie týchto požiadaviek alebo dopytov;
 • Súbory so žiadosťami o zamestnanie je možné uchovávať až 2 roky od dátumu posledného kontaktu s uchádzačom, pokiaľ uchádzač nesúhlasí s dlhším obdobím; v takom prípade môžu byť údaje archivované po dobu 5 rokov.

Cookies

Tento web používa cookies. Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si naše Zásady používania súborov cookie.

Zabezpečenie

JCDecaux zaistí bezpečnosť vašich osobných údajov prostredníctvom systému ochrany údajov, ktorý používa fyzické a logické bezpečnostné opatrenia.

Práva dotknutých osôb

Podľa príslušných právnych predpisov o ochrane údajov máte určité práva týkajúce sa zhromažďovania a spracovania vašich osobných údajov, konkrétne:

 • Právo byť informovaný: máte právo byť stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom informovaný o spôsobe spracúvania vašich osobných údajov.
 • Právo na prístup: máte právo získať (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a v prípade spracúvania získať (ii) prístup k týmto údajom a ich kópii.
 • Právo na opravu: máte právo na opravu všetkých nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím doplňujúceho vyhlásenia.
 • Právo na vymazanie: v niektorých prípadoch máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Nejde však o absolútne právo a JCDecaux môže mať zákonné alebo oprávnené dôvody na uchovávanie týchto údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania: v niektorých prípadoch máte právo dosiahnuť obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov: máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti JCDecaux, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo bez obmedzenia tieto údaje zaslať ďalšiemu prevádzkovateľovi od JCDecaux. Toto právo sa uplatňuje iba vtedy, ak je spracovanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na zmluve a takéto spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Právo namietať proti spracovaniu: máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak je takéto spracovanie založené na oprávnenom záujme spoločnosti JCDecaux. JCDecaux sa však môže odvolávať na závažné legitímne dôvody na pokračovanie spracovania. Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu týchto údajov. Toto právo môžete uplatniť predovšetkým kliknutím na odkaz „Odhlásiť sa z odberu“, ktorý sa nachádza v spodnej časti všetkých prijatých správ.
 • Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu: máte právo obrátiť sa na dozorný orgán a podať sťažnosť na postupy ochrany osobných údajov spoločnosti JCDecaux.

 

Na uplatnenie týchto práv môžete odoslať žiadosť na nasledujúcu adresu:

J.C. DECAUX SLOVAKIA s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava alebo mailom na ispa@jcdecaux.com  spolu s kópiou vášho dokladu totožnosti.

Zmeny pravidiel

Spoločnosť JCDecaux môže tieto zásady ochrany údajov kedykoľvek aktualizovať, aby odrážali možné nové postupy a ponuky služieb. V takom prípade bude dátum zásad ochrany údajov aktualizovaný a uvedie dátum, kedy boli tieto zmeny vykonané. Pozývame vás skontrolovať všetky možné aktualizácie týchto zásad ochrany osobných údajov, ktoré budú zverejnené na webových stránkach JCDecaux. Ak JCDecaux urobí akékoľvek zmeny, ktoré považuje za podstatné, budete informovaní oznámením uverejneným na našich webových stránkach.

Odkazy na webové stránky tretích strán

Pri prehliadaní našich webových stránok môžete naraziť na obsah obsahujúci odkazy na aplikácie a webové stránky tretích strán. JCDecaux nemá žiadnu kontrolu nad súbormi cookie alebo inými funkciami používanými takýmito aplikáciami a webovými stránkami tretích strán a akékoľvek spracovanie osobných údajov, ktoré môžu byť implementované týmito aplikáciami a webovými stránkami, sa neriadi týmto Zásadami na ochranu súkromia a osobných údajov.

Preto je na vás, aby ste priamo kontaktovali a/alebo navštívili takéto aplikácie a webové stránky tretích strán a získali ďalšie informácie o ich pokynoch na ochranu údajov.

Kontakt

Ak by ste chceli viac informácií o týchto zásadách ochrany osobných údajov a osobných údajov, kontaktujte nás: ispa@jcdecaux.com

Spoločnosť JCDecaux taktiež vymenovala zodpovednú osobu pre ochranu údajov, ktorého je možné kontaktovať na adrese: J.C. DECAUX SLOVAKIA s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava

Tieto zásady môžu byť kedykoľvek aktualizované, preto vám odporúčame občas skontrolovať aktualizácie.

 

Posledná aktualizácia: 30.9.2021