Menu

Prevádzkovateľ

Internetová stránka www.jcdecaux.sk (ďalej len "internetová stránka") je prevádzkovaná spoločnosťou J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35 695 412, Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 11452/B (ďalej len „JCDecaux“).

Kontakt:

J.C. DECAUX SLOVAKIA s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava

tel.: +421 2 68207502

e-mail: ispa@jcdecaux.com

Osobitné upozornenie týkajúce sa finančných informácií

Informácie uvedené na internetových stránkach sa nepovažujú za stimul pre investovanie. Informácie nesmú byť za žiadnych okolností interpretované ako ponuka na nadobudnutie obchodného podielu v JCDecaux.

Akékoľvek použitie uvedených informácií a údajov sa uskutočňuje na vlastné riziko užívateľa.

V dôsledku toho spoločnosť JCDecaux nie je zodpovedná  za obsah alebo presnosť, úplne alebo čiastočne, informácií oznámených na internetových stránkach, a ani za príkaz na investíciu alebo investičné rozhodnutie urobené na základe týchto informácií.

Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť JCDecaux vyvíja snahu v rámci svojich možností zaistiť presnosť a platnosť informácií zverejnených na internetovej stránke, v dôsledku čoho  si JCDecaux vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť obsah bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť JCDecaux  však nemôže zaručiť presnosť ani úplnosť informácií zverejnených na internetových stránkach.

Spoločnosť JCDecaux z tohto dôvodu  nepreberá žiadnu zodpovednosť:

  • za akékoľvek narušenie internetovej stránky;
  • za akýkoľvek výskyt chýb;
  • za akúkoľvek nepresnosť alebo opomenutie týkajúce sa informácií dostupných na internetových stránkach;
  • za akúkoľvek škodu spôsobenú  neoprávneným zásahom tretej strany, ktorý spôsobil zmenu  informácií zverejnených na internetovej stránke;
  • všeobecnejšie, za akékoľvek priame a nepriame škody, bez ohľadu na ich príčinu, pôvod, povahu alebo dôsledky, vrátane nákladov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku získania tovaru ponúkaného na internetových stránkach, ušlého zisku, klientov, údajov alebo akékoľvek iné nehmotné aktíva, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku prístupu na internetovú stránku akoukoľvek osobou alebo nemožnosti prístupu na internetovú stránku alebo úveru poskytnutého akýmkoľvek informáciám, ktoré priamo alebo nepriamo pochádzajú z internetovej stránky.

Užívateľ internetu berie na vedomie uvedené vylúčenie zodpovednosti  a tiež skutočnosť, že používa internetovú stránku na vlastnú zodpovednosť. Má sa za to, že užívateľ internetu prijal poslednú verziu tohto vylúčenia zodpovednosti, a to iba z dôvodu jeho  prístupu na internetovú stránku.

Hypertextové odkazy

JCDecaux  povoľuje umiestnenie  hypertextového odkazu na internetovú stránku na iných  internetových stránkach s výnimkou tých, ktoré obsahujú a zverejňujú kontroverzné, pornografické alebo xenofóbne informácie, alebo ktoré môžu vo väčšej miere poškodiť záujmy spoločnosti JCDecaux,  alebo môžu byť považované širokou verejnosťou za urážlivé. Žiadna časť internetovej stránky nesmie byť súčasťou inej internetovej stránky.

V každom prípade umiestnenie  hypertextového odkazu na internetovú stránku si vyžaduje predchádzajúce písomné povolenie spoločnosti JCDecaux, ktorá si vyhradzuje právo požiadať o vymazanie hypertextového odkazu, ak sa domnieva, že nerešpektuje takto stanovené pravidlá.

Internetová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy na iné webové stránky. Pokiaľ spoločnosť JCDecaux  nemôže overiť tieto webové stránky, spoločnosť JCDecaux  nemôže niesť zodpovednosť za dostupnosť týchto internetových stránok, ani nemôže niesť žiadnu zodpovednosť za obsah, reklamu, produkty, služby alebo iný materiál dostupný z týchto internetových stránok.

Navyše JCDecaux nemôže byť zodpovedná za akúkoľvek ujmu, ktorá bola spôsobená používaním týchto internetových stránok, alebo ktorá bola spôsobená dôverou užívateľov v obsah, tovar alebo služby dostupné na týchto internetových stránkach.

Duševné vlastníctvo

Internetová stránka, ako aj všetok softvér, ktorý sa nevyhnutne používa v súvislosti s ňou, môže obsahovať dôverné a chránené informácie, na ktoré sa uplatňujú  platné a účinné zákony v oblasti duševného vlastníctva (napr. Autorský zákon, Zákon o ochranných známkach a pod.) a ďalšie súvisiace právne prepisy. Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu internetových stránok a všetkým prvkom a súčastiam vytvorených pre webové stránky sú a zostávajú vo výlučnom vlastníctve JCDecaux. JCDecaux neudeľuje užívateľovi žiadnu licenciu ani iné právo, okrem práva navštíviť internetovú stránku.

Vyťažovanie či zužitkovanie obsahu internetových stránok či akejkoľvek jeho časti je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom JCDecaux. Ďalej je zakázané kopírovať, upravovať, použiť na vytvorenie diela, spätne analyzovať koncepcie alebo kompletizáciu, alebo akýmkoľvek iným spôsobom sa snažiť nájsť alebo užívať zdrojový kód (okrem prípadov zákonom dovolených), ďalej predávať, udeľovať podlicencie alebo prevádzať akýmkoľvek spôsobom práva súvisiace s webovou stránkou. Rovnako je zakázané upravovať internetovú stránku či jej obsah alebo používať upravené verzie internetovej stránky, najmä za účelom získania neoprávneného prístupu a prístupu k internetovej stránke v inom rozhraní, ako je umožnené internetovému užívateľovi zo strany JCDecaux.

Rozhodné právo

Internetová stránka, ako aj toto vylúčenie zodpovednosti sa riadi slovenským  právom. V prípade akýchkoľvek rozporov má prednosť jazyková verzia v slovenskom jazyku pred prekladmi do iných jazykov. V prípade sporov alebo súdnych sporov súvisiacich s výkladom alebo výkonom tohto vylúčenia zodpovednosti majú výlučnú právomoc súdy Slovenskej republiky.